Yalçın İzbul: Günümüz İşaret Bilimi Teorisine Toplu Bir Bakış: 06

İlk Yayınlanışı: Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, 1980

Internet Versiyonu: 2007

 

KAYNAKÇA

 

Aksan, Doğan: Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara: DTCF Yayınları, 1971.

Aksan, Doğan: Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilimi), Ankara: TDK Yayınları, 1977.

Alston, W. P.: Philosophy of Language, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1964.

Başkan, Özcan: Lengüistik Metodu, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1967.

Carnap, Rudolp: Introduction to Semantics, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1942.

Cherry, Colin: On Human Communication, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1957.

Ducrot, Osvvald ve Todorov, Tzvetan: Encyclopedic Dictonary of the Sciences of Language, trans. by Catherine Porter, Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press 1979. (İlk yayınlanışı 1972, Dictionnaire encyclopedique des sciences du Langage, Paris: Editions du Seuıl.)

Eco. Umberto: A Theory of Semiotics, Bloomington. Indiana University Press. 1976.

Gallie. W. B.: Peirce and Pragmatism, göz. geç. bas., Harmondsvvorth: Penguin Books, 1952.

İzbul. Yalçın: "Semiyotik: işaret Sistemleri Bilimi", Meydan, Aralık, 18-9, 1977.

İzbul. Yalçın: "Yeni Bir Çağın Eşiğinde", Meydan, Ağustos: 39-42, Eylül:39-43,1979.

İzbul. Yalçın: "Şempanzelerde Gözlemlenen Dil Davranışları Üzerine Bazı Düşünceler", Hacettepe Sosyal Bilimler Dergisi 2 (Aralık): 1979, s. 38-56.

İzbul. Yalçın: Dil Antropolojisi Dersleri için Terimler ve Kavramlar El Kitabı (Teksir, Hacettepe Üniv.,1979-84).

Katz, J. J.: The Philosophy of Language, New York: Harper and Row, 1966.

Katz, J. J. ve Fodor, J. A.: "The Structure of a Semantic Theory", Language, 39: 170-210, 1963.

Kocaman, Ahmet: "Anlambilimi Üzerine", Genel Dilbilim Dergisi, 3-4: 10-23, 1979.

Lyons, John: Semantics, Londra ve New York: Cambridge University Press, 1977.

Morris, Charles William: Foundations of a Theory of Signs, Chicago, 1938.

Morris, Charles William: Signs, Language and Behavior, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1946.

Morris, Charles William: Writings on the General Theory of Signs, The Hague: Mouton, 1971.

Ogden, C. K. ve Richards, I. A.: The Meaning of Meaning, Londra: Routledge and Kegan Paul, 1923.

Peirce, Charles Sanders: Collected Papers, 8 c, haz. C. Hartshorne ve P. Weiss, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931-1958.

Saussure, Ferdinand de (1916): Cours de Linguistique Générale, Paris: Payot; İng. tercümesi: A Course in General Linguistics, New York: Philosophical Society, 1959; Türkçe tercümesi: Genel Dilbilim Dersleri, çev. Berke Vardar. Ankara: TDK Yayınları, 1977, 1979; "Genel Dilbilimi Dersleri'nden Seçmeler" (işaret bilimi ve işaretlere ilişkin konular), çev. Yalçın izbul. Divan, Temmuz-Ağustos: 19-24, Eylül: 19-22. 1979.

Shannon, Claude E., ve Weaver. Warren: The Mathematical Theory of Communication, Urbana, III.: University of Illinois Press, 1949.

Ullmann, Stephen: Semantics, Oxford: Blackwell, 1962.

Vardar, Berke ve Arkdş.: Başlıca Dilbilim Terimleri, İstanbul: İstanbul Üniv. Yabancı Diller Yüksek Okulu Yayınları, 1978.
 

BAŞA DÖNÜŞ