BÖLÜM - 17

İNGİLİZCE'DE  İLGEÇLER

THE PREPOSITIONS / EDATLAR

BU BÖLÜMÜN KONULARI

Tanım ve Örnekler  /  İlgeç Nesnesi Olabilen Gramer Birimleri  /  İlgeç Öbekleri  /  Önemli Birkaç Nokta  /  about  /  above  /  across  /  after  /  against  /  along, along with, alongside  /  amid, amidst  /  between ve among, amongst  /  around  /  below  /  beneath  /  beside, besides  /  beyond  /  but  /  except  /  next to  /  over  /  past  /  through  /  throughout  /  toward, towards  /  underneath  /  within  /  Genel Test - 1  /  Genel Test - 2

 

EĞİTİM SETİ'mizin, İngilizce'nin temel yapısı ve ana gramerini ele alan Essential English for Turkish Speakers başlıklı kitabından kısa bir bölüm burada örnekleniyor.

EĞİTİM SETİ'mizde İngilizce'de değişik konu, yaklaşım ve becerileri ele alan Toplam 10 KİTAP ve CD formatında artı materyeller de yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi bu sayfanın sonundadır.

 
TANIM VE ÖRNEKLER

İlgeç (edat, preposition) için verilebilecek en sağlıklı tanım kanımca şudur: "ilgeç-öbeği" oluşturmakta kullanılan işlev sözcüğüdür. Şimdi sorumuz şu olacak? Bir ilgeç-öbeği nedir, yapısı nasıldır, ne iş görür?

Yapısı: İlgeç öbeği, bir ilgeç ve bunun nesnesinden oluşur. Nesne bir ad (isim, noun), veya bir adıl (zamir, pronoun), veya bir isim-fiil (gerund), veya bir ad-öbeği (noun phrase) olur. Yapıda bu nesneyi niteleyen sıfat/lar yer alabilir veya almayabilir:

in the garden [ilgeç + tanımlık + isim]

next to my brother [ilgeç + iyelik sıfatı + isim]

into a supermarket [ilgeç + tanımlık + isim]

after the meeting [ilgeç + tanımlık + isim]

before sleeping [ilgeç + isim-fiil (gerund)]

about their present opinion [ilgeç + iyelik sıfatı + sıfat + isim]

Ne iş görürler? "Sıfat-öbeği" (adjective phrase) veya "belirteç-öbeği" (zarf-öbeği, adverb phrase) niteliğindedirler. Peki, sıfat veya zarf işlevli bu gramatik öbekler ne işe yarar? Cümlede sözü edilen varlık(lar) veya kavram(lar) ile başka varlık(lar) veya kavram(lar) arasında ilişki kurar, niteleme yaparlar. Ne tür nitelemeler? Mekansal [in the garden], mekânsal yönelim [into a supermarket], zamansal konum [after the meeting], gramatik/mantıksal ilişkilendirme [We know nothing about their present opinion.], vs.

İlgeçler işlev sözcükleridir, ama kendi anlam veya anlamları da vardır. Nerede hangisinin kullanılacağını [yabancı dildeki tercihler kimi zaman kendi dilimiz açısından bize mantıksız gelse de] bu anlam katkısı belirler.

İlgeç öbeğinin herzaman başında mı yer alırlar? Hayır. Ama çoğunlukla öyledir. Kitabımızın genel okuyucuya yönelik pratik amaçlarına uyarak ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat, bir dilbilim öğrencisi iseniz, entipüften atlanıp geçilecek bir konu değildir. "Postposition", "adposition", hatta "circumposition" gibi terim ve kavramlara hazır olmalısınız.

İlgeçler her dilde "kapalı" bir sözcük sınıfı oluşturur: Kısıtlı ve az sayıda birimden oluşan bu dizgeye kolay kolay yeni birimler eklenmez, kolay kolay da kullanımdan düşmezler.

Bir gerçeğe parmak basalım: İngilizce'de kaç ilgeç vardır sorusunu uzmanlarına sorunuz, yaklaşık 30 ilâ 150-180 arasında hertürlü cevabı alabilirsiniz! Kimisi anadil öğrencisinin eğitim yaşı, yabancı dil öğrenenin dil düzeyi gereklerinden yola çıkar; kimisi, tarihsel/edebi metinlerde geçenleri de listeye dahil eder; kimisi bunları devre dışı bırakır. Elementer düzeyde "in, at, on, to, from, by, after, before... vb" temel kavramlar iken, "advanced" düzeyde bunlara vis-à-vis türü ilgeçler de eklenecektir. Kapsam alanınız hedeflediğiniz İngilizce düzeyi olmalıdır: Klasik metinlerle ilgileniyorsanız, "twixt" olmaksızın metni çözemezsiniz; hedefiniz günümüzde konuşulan dil ise "twixt" ile hiç ilgilenmeseniz de olur.

Bu arada, günümüz İngilizce'sinde en sık kullanılan on sözcük arasında üç ilgeç yer aldığını biliyor muydunuz? IN, TO ve OFF...

BAŞA DÖNÜŞ

 

İLGEÇ NESNESİ OLABİLEN GRAMER BİRİMLERİ

 1.  Adlar (isim, noun):

She put the book on the table.

The cat jumped onto the table.

I was happy to be among friends again.

 2.  Adıllar (zamir, pronoun):

She gave the book to me. You didn't think she gave it to you, did you?

Between you and me, I don't think it's a good idea.

She placed some heavy books on it.

You'd better feed those to yours; I'll feed these to mine.

DİKKAT: Bu durumda, adılın nesne halinde (accusative case, Türkçe'deki -i hali) olmasına dikkat ediniz. Yani, "me, you, him...them" = beni, seni, onları dizisini kullanacaksınız. Türkçe'deki "Kitabı bana verdi" şeklindeki "dative case = -e hali kullanımı sizi yanıltmasın... Son örnekte kullandıklarım ise, "mine, yours...theirs = benimki, benimkiler, seninki, seninkiler" şeklindeki iyelik adıllarıdır (possessive pronoun).

 3.  İsim-fiiller (gerunds):

They were talking about starting a new business.

I apologize for not having done it earlier.

How did you react to their closing the place early?

I'll certainly see to its being done on time. (= zamanında yapılmasını sağlayacağım, gerekeni yapacağım.)

On hearing that no spirits were served there, we decided to go elsewhere. (= orada içki sevisi yapılmadığını öğrenince / öğrenmemiz üzerine)

 4.  İsim-öbekleri (noun phrases):

The helicopter hovered over our heads.

We aren't afraid of any wild animals.

They will not come back here until after the Ramadan.

 5.  İsim-cümlecikler (noun clauses):

You mustn't judge people by what they wear.

You mustn't expect them to come back here until after the Ramadan has ended.

BAŞA DÖNÜŞ

İLGEÇ ÖBEKLERİNİN KULLANILDIĞI YERLER

Demek ki, bir ilgecin nesnesi ile birlikte kurduğu gramer birimine ilgeç öbeği (prepositional phrase) adı veriyoruz. Bunları şu işlevlerle kullanılabiliriz:

 

vb... vb... vb...

 

GENEL TEST - 1

Bu testteki sorular açıklamalarda geçen örneklerden seçilmiştir. Yanıldığınız sorularda geçen ilgeci yukardaki bölümlerden lütfen yeniden gözden geçiriniz.

 01  The book is ............... average not only in size, but also in price.

a. down       b. towards        c. amidst       d. above       e. across

 02  This year, we've been having good harvests all ............... the country.

a. at       b. around        c. with       d. during       e. amongst

 03  Cleanliness is ............... Godliness.

a. on from       b. onto        c. beneath       d. around       e. next to

 04  Professor Çokbilen is an old white-haired man ............... a beard.

a. in       b. with        c. like       d. within       e. amid

 05  There is a belt of asteroids ............... Mars, the Red Planet.

a. below       b. inside        c. beyond       d. under       e. throughout

 06  The only way to succeed in life is ............... hard work.

a. through       b. alongside        c. inside       d. towards       e. beneath

 07  They are planning a pipeline from Baku in Azerbaijan ............... Turkland to the Mediterranean Sea.

a. against       b. below        c. amongst       d. across       e. above

vb... vb... vb...

 

GENEL TEST - 2

TEMEL KAVRAMLAR

Basic Concepts

En temel kavramların hangi ilgeçlerle iletildiğini lütfen not ediniz.

 01  She was born ............... that fateful day in the month of September in 1980.

a. at       b. in        c. with       d. under       e. on

vb... vb... vb...

 

BAŞA DÖNÜŞ

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

YALÇIN İZBUL -- İNGİLİZCE-DERS.COM

     

EĞİTİM SETİ TANITIMI

CD SETİ TANITIMI

GENEL TANITIM

SATINALMA BİLGİLERİ