Doç. Dr. Yalçın İzbul

Hacettepe Üniversitesi eski öğr. üyesi

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Intermediate Level Exercises

A Weekly Supplement Issued On Wednesdays

03/06/02 - 0004

 

Edifying Quotation Of The Week:  "Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent
perspiration." -- Thomas A. Edison... 
Deha, yüzde bir esin, yüzde doksandokuz ter dökmektir...

Humorous (And No Less Edifying): "I do benefits for all religions -- I'd hate to blow the hereafter on a technicality." --  Bob Hope...  Bütün dinlerde hayır işleri yapmağa özen gösteriyorum -- Teknik bir mesele yüzünden Öteki Dünyayı tehlikeye sokmak istemem...

(Intermediate Level Sorularınızı Çarşamba Ekimizde Türkçe, Advanced Level Sorularınızı Perşembe Ekimizde İngilizce Olarak Yanıtlıyorum)

   
 

GRAMMAR & VOCABULARY

THE CONDITIONAL MOOD / KOŞUL KİPİ

If'li Tümceler -- Üçüncü Bölüm
ÖZEL ÇEKİM ÖRNEĞİ

    Geçen dersimizde neyi vurguladık? Koşul kipinin kendine özgü çekimleri yoktur; Haber kipinden ödünç alınan kalıplar, yeni bir "tense" düzenlenmesi yüklenerek kullanılır... Akla şu soru geliyor: Acaba ingilizce koşul kipinin kendine özgü hiçbir çekim özelliği yok mudur?

    Evet, vardır: To Be fiili, yalnız Tip II ile sınırlı olmak üzere, özel çekim gösterir ve bütün kişiler için were şeklinde çekilir.

    Dolayısıyla, Damdaki Kemancı'nın düşlerinde olduğu gibi,

if I were a rich man

if you were a rich man

 if he were a rich man

if we/you/they were rich men

 

    "Were" yerine" "was" kullanacak olursanız, tümceyi "şimdiki zamanda olasılık" boyutundan çıkarıp, haber kipi geçmiş zaman boyutuna taşımış olursunuz. Buradaki nüansı, Türkçe düşündüğümüz sürece hissetmek olanaksızdır, diyebilirim, ama bu sizi yanıltmasın...

    Diyeceklerdir ki, "Were" yerine" "was", kimi sosyal tabaka ağızlarında standart uygulama gibi görünüyor. (Bu yüzden kimi dilbilimciler, günümüzde "were" yerine "was" yönünde bir dönüşüm olduğu sonucuna varıyorlar.)

    Çok aceleci bir sav... "İyi ve doğru" İngilizce açısından bu kullanım yanlıştır. Hele sınav koşullarında böyle bir yanlışlığa asla düşmeyiniz.

 

NEGATIVE / CONTINUOUS DÖNÜŞÜMLER

    Şimdi temel formülümüze dönerek negative ve continuous tümceler için geçerli tabloları da oluşturalım:

if don't/doesn't go, won't see

if didn't go, wouldn't see

if hadn't gone, wouldn't have seen

if am/is/are going, will be seeing

if were going, would be seeing

if had been going, would have been seeing

NOT: Tümcenin her iki kanadı, birbirinden bağımsız olarak olumlu, olumsuz, yada "continuous" olabilirler...

Örnekler ve Çevirileri:

--- I don't want to there and I don't want to see her!

Bu tümce, 1) Gitmek istemiyorum... Görmek istemiyorum!  2) Her zaman gidip görüyorum, ama aslında istemiyorum... anlamlarına gelebilir. Karşıdaki kişi şöyle cevap verecektir:

--- Then, don't, for Christ's sake, go there! Just stop going there! If you didn't go there, you wouldn't see her.

Gitme o zaman!  = 1) Gitme o zaman. Gitmezsen görmezsin. 2) Her zaman gidip durma o zaman. Gitmiyor olsan, görmüyor olursun.

--- You wouldn't have got yourself into this mess if you hadn't insisted on doing it without my assistance.

Benim yardımım olmaksızın yapmakta ısrar etmemiş olsaydın kendini bu karmaşaya düşürmüş olmazdın.

--- If you are carrying on the way you have been, I'm afraid there won't be much that I can do for you.

Bugüne değin davranageldiğin gibi davranmakta devam edecek olursan, korkarım senin için yapabileceğim pek birşey olmayacak.

--- I know very well that you are receiving some assistance from your friends. If I, too, were receiving such support, I'd be (would be) doing just as well.

Arkadaşlarından yardım aldığını biliyorum. Ben de alıyor olsam, ben de başarılı olurum.

--- If she had been following her doctor's advice, she would not have been gaining any more weight...

Eğer doktorunun önerilerini dinleyegelmiş olsaydı, daha fazla kilo almıyor olmuş olacaktı...

[Devam Edecek]

 
   
 
  Vocabulary Study: Verb + Customary Particle Combinations 

Five Such Items Are Presented Each Week

No Need To Get Involved In Any Linguistic Discussion of Whether These Are "Phrasal" or Not; or, Whether the Accompanying Particle Is an Adverb or a Preposition: Just Concentrate on the Constructions Presented and, Profitably, Memorize the Sample Sentence(s) Offered

Açıklayıcı Not: Dikkatinizi Verilen "Deyim" ve "Deyiş" lerin Anlamı ve Kullanım Özellikleri Üstüne Yoğunlaştırınız ve Lütfen Örnek Tümceleri Ezberleyiniz. Çok Yararını Göreceksiniz. Benim Değerlendirme Ölçeğimde "Orta-Boy Sözcük Bilgisi" Sınıfına Giren Bu Tür Yapılara Tam Hakim Olmak, ÜDS veya KPDS gibi Sınavlarda Başarı İçin Bir Başka Gerekirlik

allude to = sözünü etmek, gönderimde bulunmak... Take care that you don't allude to (talk about) his illness in her presence... Kadının yanında adamın hastalığından söz etmemeğe dikkat et.

amount to = ...'e ulaşmak; toplamı o kadar olmak... Their expenses amounted to a billion a day!... Masrafları günde bir milyarı buluyordu... What he said amounted to little... Söyledikleri incir çekirdeğini doldurmazdı... (Veya, Pek az şey söyledi...)

answer for = hesabını vermek, cezasını çekmek, sorumlu olmak... You'll have to answer for your crimes one day... Birgün bu suçlarının hesabını vereceksin... I can't answer for his character. I don't know him that well, but I have my suspicions... (Karakterinden sorumlu tutulamam... that well = o kadar iyi)

answer to = cevap vermek... adı o olmak... His illness didn't answer to any known treatment... The dog answers to the name of "Karabaş"...

apologize to smb for sth = özür dilemek... They apologized to me for the delay... (Ancak genelde şahıs belirtmek gerekmeyecektir: I apologize for being late...)

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Burada verdiğimiz örnekler, bu fiillerin belli ilgeç (edat) veya belirteçlerle (zarf) kurdukları kimi deyim ve deyişleri kapsamaktan öte gitmiyor. Bu yapıların dışında daha pekçok kullanım tarz ve olanakları olduğunu unutmayınız.

Örnek olarak, aşağıda "to answer" fiili ile kurulabilecek birkaç örnek daha veriyorum. Ayrıca, çoğu fiilin, ad, sıfat, belirteç türevlerinin de çeşitli kullanımları sözkonusu olabilecektir:

Don't you ever answer me back! [Sakın bir daha bana karşılık vermeyesin!]... Will you answer the door, please. [Bak bakalım kimmiş, ne istiyormuş?]... He doesn't answer to the description. [Verilen tanıma uymuyor]...

Kısacası, herzaman önerdiğim gibi, kendinize özel bir "vocabulary" defteri ayırın. Her sözcüğü oraya, anlamı, eşanlamlıları, karşıt anlamlıları, girdiği deyim ve deyişler, ve örnek tümcelerle birlikte, yani tüm sülalesi ile birlikte kaydedin. Çok yararını göreceksiniz... [Tabii, okunuşunu/telaffuzunu da kaydetmeyi unutmayın.]

   
 
 Here Is A Pre-Intermediate Level Grammar Test I have Prepared For You 

555 KPDS/ÜDS KURALI GEÇERLİ !!

Yani, 5 Dakika içinde 5 Soruda 5 Doğru Yanıt Veremiyorsanız, Zahmet Edip Bu Sınavlara Girmeyin. (Dost Acı Söyler)

1. A: "............... did your friend go there?"  B: "In order to see her."

          a. Tell me:     b. For whom     c. Why     d. What order     e. --

2. This one ............. like my umbrella; it .............. yours.

          a. isn't / is     b. looks / is     c. doesn't look / must be

          d. must look / can't be     e. cannot be / is

3. Would you like ............... more coffee? I'd like you to have ............... more.

          a. to have / no      b. any / any      c. some / some       d. to have / any       e. -- / any

4. I would rather have it grilled .............. boiled.

          a. from     b. than     c. to     d. that     e. then

5. By the time we got home, it ............. raining.

          a. had stopped    b. stops     c. will have stopped     d. always stops     e. has stopped

* * * * *

Answers A Little Down The Page

You can always mail me, should you have any doubts lingering on your mind.

 
   

[ All Ads Deleted ]

   
 

Key To The Vocabulary Test:  1. c    2. c    3. c    4. b    5. a

AÇIKLAMALAR

1. "B" tarafından verilen yanıt: "Onu görmek için"... Demek ki, "Niçin?" sorusu sorulmuş...

2. "Benimkine benzemiyor; seninki olmalı"... Diğer şıklarda gramer yada mantık hataları var...

3. Düz sorularda "any" kullanılır. Ama, "ikram" sorularında "some" tercih edilir: Bunun anlamı "Lütfen kabul buyrun, cevabınız olumlu olsun" demektir...

4. Would rather ... than ... .

5. "By the time" = "önce"... Ayrıca "got home" bize olayın geçmişte olduğunu gösteriyor. Geçmişteki bir zamanın öncesi = past perfect... "Biz daha eve gitmeden yağmur kesilmişti"...

[Bütün bu malzemeyi, yayın haklarıma saygı göstererek ve kaynak göstererek eğitimde kullanabilirsiniz]

 

* * * * *

 

         

ANASAYFA  --  TESTLER  --  OKUMA  --  EĞLENCE

 

BU YAYINDA KULLANILAN FONETİK SİMGELERİ

æ = /a/ ve /e/ arası: cat /kæt/, black /blæk/, bad /bæd/, man /mæn/ ------  : /a/ ile /o/ arası... UK İngilizcesinde /o/ ya daha yakın; USA ingilizcesinde /a/ ya daha yakın: hot /ht/, fog /fg/, dock /dk/  -----  I : (Schwa) : İnternet ortamında /@/ veya başaşağı "e" ile temsil edenler var. İngilizce'de aşağı yukarı bütün ünlülerin vurgusuz hecelerde yuvarlandığı, orta damağın çeşitli yerlerinde oluşturulan seslik. Türkçe'de /ı/ ile /a/ arası bir ses. Hatta, "ğ" harfinin gırtlaksı olmadığı çoğu zaman bu sesi verdiğini söyleyebiliriz: ağlamak /a-ğı-lamak/  ------  Ø = thin /Øin/, thimble /Øim-bl/, thunder /Øan-dır/... "pelthek pelthek" konuşma...  ------ ð = this /ðis/, then /ðen/, those /ðouz/...  ses "telleri" titreşimsiz "Pelthek" kardeşin "badzi badzi" yürüyen titreşimli kardeşi...  -------- w "Dabılyu", /u/ nun katmerlisi. Hakkını veriyoruz. Dudaklar yuvarlak ve ileri uzatılmış. /v/ ile uzaktan yakından bir akrabalığı yok... /v/ sesi için konuşma organ ve boşlukları aynen /f/ sesi için olduğu gibidir ve /f/ sesinin titreşimli kardeşidir...  --------  N = "-ing"...  ---------  : İki nokta üstüste: önceki sesi uzat...  --------- /r/ BBC İngilizcesinde telaffuz edilmiyorsa, göstermiyoruz...

___________________________________________________________________________

Bu E-Posta Gönderisinin İçeriği Ticari Amaçla Çoğaltılamaz. Tamamen Özgün, Bir Bölümü Yayınlanmış, Bir Bölümü Yayına Hazırlanmakta Olup, Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Göstermek Koşuluyla Eğitimde Kullanabilirsiniz: Emeğe Saygı Lütfen.

___________________________________________________________________________