ingilizce gramer testleri

Türk Öğrenciler için - Pratik İngilizce

İZBUL GRAMER TESTLERİ

GRAMMAR TEST - 002

ingilizce gramer testleri

copyright01-gramercopyright02-gramer

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Testler Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

Allow Yourself 20 Minutes for this Test. Fill in the Blanks, Choosing a Word from Among the Supposed Alternatives

There are 20 Questions in this Test

Level : Lower Intermediate

 

ingilizce gramer

READY... STEADY... GO !!

ingilizce gramer

 

 01  "Where's Ali?"  "He's not here. He ............... out again."

a. has been      b. 'd gone      c. goes

d. 's been         e. 's gone

gramer  

 

 02  Hello, Ali. Where ............... ?

a. had you been         b. are you        c. have you gone

d. have you been        e. you went

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 03  Everybody ............... coming, aren't they?

a. will be      b. is      c. are

d. aren't       e. isn't

gramer  

 

 04  Everybody knows it, ............... ?

a. doesn't he       b. doesn't it         c. doesn't one

d. don't they        e. isn't it

gramer  

 

 05  Everything ............... in good order, ............... ?

a. is / isn't it             b. are / aren't they

c. is / aren't they       d. aren't / aren't they

e. isn't / isn't it

gramer  

 

 06  Put it on the table, ............... .

a. do you       b. will you      c. isn't it

d. don't you    e. is it

gramer  

 

 07  ............... birds can fly very high in ............... sky.

a. The / the      b. Some / the      c. Some / -----

d. ----- / -----      e. The / a

gramer  

 

 08  What's been happening here? You look terribly ............... .

a. unhappily       b. angrily       c. asleep

d. anger             e. disappointed

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 09  She looked at me ............... .

a. sleepy          b. hungry          c. silly

d. happy           e. angrily

gramer  

 

 10  What on earth are you cooking in the kitchen? It smells ............... . [What on earth = Yahu Allahaşkına]

a. nasty         b. badly       c. well

d. nicely         e. tastily

gramer  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 11  I'm so worried about him. He drives his car much too ............... .

a. quick        b. fast        c. speedy

d. hurried      e. hasty

gramer  

 

 12  The bus ............... in ten minutes.

a. was living         b. is leaving

c. will live             d. isn't living

e. lives

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 13  I've eaten all of ............... ; will you give me some of ................ ?

a. yours / them      b. my / your

c. them / mine       d. mine / yours

e. yours / them

gramer  

 

 14  Abdülcambaz said that ............... .

a. I'm in my bedroom          b. she was in her bedroom

c. "I'm in my bedroom"       d. they are in my room

e. he is in his bedroom

          gramer     [Dipnota bknz.]

 

 15  What a clever girl ............... !

a. you are         b. is she      c. aren't you

d. isn't she        e. are you

gramer  

 

 16  What beautiful eyes ............... !

a. has she       b. she looks

c. have you      d. she has

e. does she have

gramer  

 

 17  I haven't seen you for ages. Where have you ............... ?

a. escaping from me

b. hiding yourself

c. gone to

d. been

e. gone

gramer  

 

 18  I can't find my keys ............... . I seem to have lost them.

a. everywhere       b. somewhere        c. nowhere

d. anywhere         e. whereabouts

gramer  

 

 19  I'm sure they must be here ............... .

a. everywhere       b. somewhere        c. nowhere

d. anywhere         e. whereabouts

gramer  

 

 20  I've looked for them ............... , but I can't find them.

a. everywhere       b. somewhere        c. nowhere

d. anywhere         e. whereabouts

gramer  

DİPNOTLAR:

 02  Fakat, tabii ki, "Hello, Ali. Where are you?" sözleri telefonda geçerlidir.

 08  Bu ve izleyen üç soruda zorlanıyorsanız, geçişli - geçişsiz - ilgilendirici fiiller ayrımı, ve "hangisi sıfat hangisi zarf alır" konusunda açığınız var demektir.

 12  Peh! İyi şöför olmanın temelinde herşeyden önce dikkat yatar.

 14  Abdülcambaz illa ki kendisi ile ilgili birşey mi söylemek zorundaydı? Kendinizi seksist yaklaşımlardan koruyunuz.   Ne olmuş yani, Abdülcambaz bey üçüncü bir kişiden söz ediyor olamaz mı? İlla ki narsist mi olmak zorunda? Zaten, Abdülcambaz bey bu sözü durup dururken söylemedi bana: "I asked Abdülcambaz where Mahpeyker was, and he told me that she was in her room."

Yanılgıya düştüyseniz bir dereceye kadar "yanlış eğitimin kurbanı" olduğunuz söylenebilir. Çünkü gramer kitapları biteviye "He said that he ...." ve "She said that she ...." kalıbını tekrarlıyorlar; oysa özne illa ki kendisine ilişkin birşey söylemek zorunda değil. Gramer kitabı yazacak arkadaşlara önerim şaşırtıcı ve duraklatıcı örnekler vermeleri ve öğrencileri basit ezberden çok, analitik düşünmeye yönlendirmeleridir.

Öğrenci açısından buradan alınacak ders ise şudur: Bu bir gramer sorusudur; dolayısıyla çözüm için öncelikle "Indirect speech" kurallarının hangi şıkta çiğnenmediğine bakınız.

Dolaylı anlatım (= indirect speech, reported speech) konusunda dikkat edilmesi gereken nokta: Konuşulan sözleri üçüncü bir kimseye aktarırken iki seçeneğiniz vardır. Aşağıdakilerden ikincisi "dolaylı" anlatımdır:

1 - Abdülcambaz said, ".................".
2 - Abdülcambaz said that ............... .

Birinci durumda (= dolaysız anlatım), kişinin sözlerini aynen aktarırız. Konuşmada, "said" sözcüğünden sonra uygun uzunlukta "es" verir, daha sonra ses tonumuzla sözleri aynen aktardığınızı belli ederiz. Yazıda, mutlaka virgül koymak, tırnak açmak zorundayız. (Tiyatro vb metinlerinde farklı uygulamalar olabilir). Yukardaki soruda "c" şıkkını buna dayanarak eliyoruz.

İkinci durumda (= dolaylı anlatım) virgül kullanmayız; "that ile başlayan bir isim-cümlecik ("said" veya benzeri fiilin nesnesi olacak şekilde) kurarız... [Fakat "that" düşürülebilir de.]

Yukardaki soruda, elediğimiz "c" şıkkı dışında kalan dört şık için, dolaylı anlatımın şu kuralını işleteceğiz: Giriş fiili past tense olduğunda, aktarılan sözler bir derece geriye götürülür. Daha ileri düzeylerde, dolaylı anlatımda tense, kişi, yer ve zaman belirteçleri (zarfları) açısından yapılacak dönüştürmelerin, aslında mantık çerçevesinde değerlendirilmesi gereken işlemler olduğunu öğreneceksiniz.

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce gramer testleri

grammar 001     gramer anasayfa     grammar 003

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE