ingilizce gramer testleri

Türk Öğrenciler için - Pratik İngilizce

İZBUL GRAMER TESTLERİ

GRAMMAR TEST - 003

ingilizce gramer testleri

copyright01-gramercopyright02-gramer

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Testler Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

Allow Yourself 20 Minutes for this Test. Fill in the Blanks, Choosing a Word from Among the Supposed Alternatives

There are 20 Questions in this Test

Level : Lower Intermediate

 

ingilizce gramer

READY... STEADY... GO !!

ingilizce gramer

 

 01  She has been working for that firm ............... since she left school.

a. very         b. never       c. every

d. ever         e. a long time

gramer  

 

 02  I'm so surprised to hear that he could do it ............... himself.

a. with          b. without        c. except for

d. all by        e. beside

gramer  

 

 03  This apple has ............... exceptionally sweet taste.

a. very         b. the       c. too

d. not          e. an

gramer  

 

 04  Güneş has gone to the market ............... some eggs.

a. for to buy           b. to buy          c. for buying

d. to be bought      e. for having bought

gramer  

 

 05  I'd like ............... lemonade with .............. sugar in it, please.

a. the / the           b. a / a

c. some / a          d. a / some

e. a / the

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 06  These flowers .............. all dead; please give me some fresh ............... .

a. was / were        b. are / ones

c. were / ------        d. will be / one

e. aren't all / more

gramer  

 

 07  By the time the doctor ............... here, it'll be too late to do anything for her.

a. gets        b. will get        c. got

d. get          e. had got

gramer  

 

 08  She ............... very quiet until you came along.

a. had been       b. keeps       c. 's been keeping

d. has been       e. will have been

gramer  

 

 09  Nobody loves you ............... I do.

a. than         b. more       c. except

d. as if         e. like

gramer  

 

 10  The baby didn't get much sleep. We didn't ............... .

a. neither        b. so much       c. less

d. either          e. both

gramer  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 11  She can speak Turkish quite fluently. And so ............... .

a. is he         b. she can        e. do I

c. am I          d. can her friend

gramer  

 

 12  We don't quite know how ............... there.

a. to get            b. can be getting         c. getting

d. able to get     e. in order to get

gramer  

 

 13  She didn't want ............... anything that would change his decision.

a. having said      b. in order to say         c. to say

d. to be said        e. saying

gramer  

 

 14  I assume ............... against buying a new car. [I assume (that) = Öyle varsayıyorum ki...]

a. deciding                b. your decision            c. to decide

d. you've decided       e. so as to decide

          gramer  

 

 15  Why is she sitting there all ............... herself in the dark?

a. beside         b. lonely      c. by

d. alone           e. with

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 16  Seeing that his car wasn't there, I asked them, "Has Güneş ............... left?

a. ready to       b. a long time ago

c. already        d. as long as

e. yet

gramer     [Dipnota bknz.]

 

 17  Did you really say that? You .............. out of your mind!

a. were to have been

b. have had to be

c. must have been

d. should have been

e. would be

gramer  

 

 18  She seemed ............... my company. Why did she ............... to leave?

a. to enjoy / like

b. enjoying / enjoy

c. have liked / ought

d. to be enjoying / have

e. to enjoy / seem

gramer  

 

 19  She ............... about twenty-five when I first met her.

a. will have to be         b. must have been

c. has had to be          d. didn't need to be

e. ought to have been

gramer  

 

 20  I've heard that the pink ............... are the best. I'd like to buy ............... if you've got ............... left.

a. ones / any / many

b. ones / some / any

c. some / ones / many

d. any / some / any

e. ones / any / ones

gramer  

DİPNOTLAR:

 05  "b" ve "c" şıklarındaki "a sugar" durumu asla asla olamaz mı? Normalde, şekeri sayılamaz bir madde olarak düşünür ve "some sugar" kullanırız. Fakat eğer illa ki kesme şeker (küp şeker) sözkonusu ise "with one sugar in it" diyebiliriz. Ayrıca "a sugar cube" deyimi de vardır. Fakat bu ikincisi, çaydan çok, içki servisleri veya tatlı çeşitleri vb için kullanılır.

 15  "All alone herself" az da olsa işitilebilir; fakat orada da "all alone by herself" çok daha yaygın ve doğru kabul edilmesi gereken bir kalıptır. "All lonely herself" ifadesinin geçerli olabileceği bağlamlar vardır; fakat burada geçersizdir. Sonuç olarak burada geçerli olan kalıp: "all by oneself" = alone = tekbaşına, yanında kimse olmaksızın... Eh, bu durumda çoğu insan kendisini "lonely" (yalnızlık çekiyor) hissediyor olabilir.

 16  Nasıl oluyor da soru cümlesinde "already" kullanabiliyoruz? Çünkü bu düz bir soru değil; bir tahmin ve yorum veya şaşkınlık sorusu: "Güneş gitti galiba zaten (veya, daha şimdiden), öyle değil mi?"

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce gramer testleri

grammar 002     gramer anasayfa     grammar 004

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE