READING PASSAGES - 02

Intermediate to Advanced

İngilizce Derslere Eşlik Eden Türkçe Açıklamalı İngilizce Okuma Parçaları

 

* * * * *

 

PEOPLE AND EVENTS
SNOW AND BAD WEATHER PARALYZES TURKLAND

The whole of Turkland was paralyzed this past week due to bad weather and a new wave of snowfall -- yet once more this year. A severe snowstorm closed down Atatürk airport and brought the city close to a standstill on Friday as roads were blocked and ferries across the Bosphorus were cancelled.

paralyzed Okunuşu: /-rılazd/ (DÜM-teke)... snowfall = kar yağışı... yet once more = bir kez daha... (yet another = bir tane daha; "yet" in bu deyimlerdeki kullanılışını not ediniz)... severe /si--ı/ = şiddetli... Örnekler: severe weather/winter/views/competition/look, etc... bring to a standstill = cause to stop... standstill = durma, hareketsiz kalma... AÇIKLAMASI: still = 1. Halâ; 2. Hareketsiz... Sit still! = Orada kıpıdamadan otur!... still life = natürmort... stillborn = ölüdoğan, ölü doğmuş... ferry = araba vapuru...

A second homeless person was found frozen to death in the city, following the tragic death of a 15-year old boy last Wednesday. An elderly woman was reported to lose her life when she slipped and fell on ice.

frozen to death = soğuktan donarak ölmüş... elderly /EL-dıli/ = yaşlıca, yaşlı... (ayıp olmasın diye "old" yerine kullanırız, çünkü "old" genelde "yaş yetmiş, işi bitmiş" nüansı verir)... to slip = kaymak... slippery /SLİP-ıri/ = kaygan... slippers = terlik (ayağa kaydırılıveren şey mi? Ter-lik de, ayak "ter"lemesin diye değil mi?)...

The İstanbul Stock Exchange was closed for business on Friday, as only a small percentage of  its staff could manage to get there; and schools and universities also closed down for the day.

stock exchange = menkul kıymetler borsası... staff = (burada) personel (ayrıca, orduda = kurmay; the chief of general staff = genel kurmay başkanı; akademik alanda = fakülte öğretim üyeleri)... manage + mastar = becerebilmek, başarabilmek...

No less than nine thousand villages around the country were reported to be snowbound, not excluding some on the Aegean coast, which normally boasts of very mild weather even in mid-winter. Many villages in the mountainous eastern areas were cut off and without power due to heavy blizzards.

no less than = daha az olmamak üzere, yani daha fazlası: Bu deyim için en iyi Türkçe çeviri = "en az": no less than twenty men = en az yirmi adam... snowbound = kardan dolayı bağlantısı kesilmiş... not excluding = including: Ama, nüansı hissettiniz sanırım... cut off = bağlantısı kopmuş... without power = elektriksiz... blizzard = kar fırtınası, tipi...

The main roads leading to İstanbul's business district, normally packed with cars nose to bumper, was practically deserted at rush hour while the metro was overflowing with people who had left their cars at home.

nose to bumper (bumper to bumper) = tampon tampona... practically deserted = hemen hemen terkedilmiş; terkedilmiş denilebilir ölçüde... rush hour = işe gidiş ve işten çıkış saatleri, trafiğin yoğun olduğu saatler... to overflow = dolup taşmak, kenarlarından taşmak...

DİKKAT: to desert /di-ZÖ:T/ = terketmek... desert /DE-zıt/ = çöl... dessert /di-ZÖ:T/ = yemeğin üstüne yenilen hertürlü tatlı...

BBC telaffuzunda /r/ lerin (çoğu zaman) seslendirilmediğini, ABD İngilizcesinde ise bir hayli belirgin şekilde söylendiğini unutmadığınızı umarım.

Thousands of vehicles blocked the roads and the bridges, and the more determined citizens abandoned their cars in the snow and walked to work across the main bridges over the Bosphorus.

vehicle /-ıkıl/ = araç, taşıt... determined = kararlı.. to abandon = bırakmak, terketmek... The sailors abandoned the sinking ship... They abandoned all hope... He abandoned his wife and children to a life of poverty and misery. (Boksörler abandone olunca n'apmış oluyorlar? Ringi terkediyorlar)...

In the central business districts of the city, where many shops were closed, those who could make it to work were out on the streets throwing snowballs at one another.

make it to a place = oraya ulaşmak, ulaşabilmek... one another = birbiri... at one another = birbirine... with one another = birbiri ile... about one another = birbiri hakkında...

Children seemed to enjoy themselves the most as they took advantage of the no-traffic situation to build snowmen and engage in snowball fights.

engage = "angaje" olmak veya angaje etmek, ...ile uğraşmak, ilgilenmek, meşgul olmak, iştigal etmek... Bir başka anlamı ise, nişanlanmak (yani birisine angaje olmak)... engagement ring = nişan yüzüğü... wedding ring = nikah yüzüğü... /in-GEYC-mınt/...

The snow piled up on the windowsills and with icicles dangling from the roofs and tree branches bent over under the weight of snow, the city was transformed into a magical rustic appearance.

piled up = birikti... windowsills = pencere pervazları... icicles /AY-sıkılz/ = sarkıtlar (asılı buz)... to dangle = asılı durup sallanmak, sarkıyor olmak... rustic /RAS-tik/ = köye ve köy hayatına ilişkin, köyümsü... (Bu sözcük olumsuz herhangi bir nüans taşımıyor... Öte yandan, bizim kazma sosyetenin, evlerine yaptırdıkları "rustik" dekorasyonların Rusya'dan getirildiğini sanmaları da bir ayrı konu!...)

The snowy weather is expected to continue in İstanbul and the Marmara region over the weekend with temperatures, already around freezing, dropping even lower.

already around freezing = daha şimdiden, zaten donma noktasında... dropping even lower = daha da aşağı düşerek...

The Mediterranean and Aegean coastline cities and towns were also covered under a heavy blanket of snow, which is a rare event in those parts.

The State Meteorology Institute stated on Friday that temperatures will continue to decrease on the Aegean coast.

coastline = kıyı şeridi... cities = büyük şehirler... towns = küçük şehirler ve diğer beldeler... to be covered under = altında örtülü olmak... blanket = 1. battaniye; 2. örtü, tabaka... under a heavy blanket of snow = kalın bir kar tabakası altında... a rare event = ender görülen bir olay yada durum...

DİKKAT... DİKKAT... [City = şehir] X [town = kasaba] şeklinde bir ayrım yapmak çok büyük bir yanlışlıktır. City, gerçekten "büyükşehir" anlamı taşıyor, ama her büyük şehirden ayrıca "town" şeklinde de söz edebiliriz.

Çünkü asıl karşıtlık "town" X "country" arasındadır... Birincisi "urban" kesime ilişkindir; ikincisi "rural" kesime. Yani kentsel X kırsal...

"Town" sözcüğü "kent, belde" anlamına geliyor. "Town" sözcüğüne haksızlık etmeyiniz... Yerleşim merkezleri arasında yalnızca köyler bu sözcüğün kapsamı dışındadır.

Öte yandan, "country", bildiğiniz gibi, 1. Ülke, memleket; 2. Kırsal kesim, anlamındadır ve köyler, mezralar ve kırlık yerler bu kapsam içinde yer alırlar.

* * * * *

PEOPLE AND EVENTS
TWO NEW BOOKLETS BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT

Environmental issues in daily life are brought under sharp focus in two new booklets prepared and published by the Ministry of Environment. A common theme informing the series is the idea that through implementing a basic set of measures in daily life, it is possible for everyone to make a significant economic contribution on both familial and national levels.

booklet = kitapçık... environmental issues = çevre sorunları, çevre meseleleri... in daily life = günlük yaşamda... to be brought under sharp focus = yakından inceleniyor; ışık odağı altına alınıyor... a common theme = ortak bir tema... the series = (burada) seri kitapçık... to implement = yürürlüğe koymak, yürürlük kazandırmak, hayata geçirmek... a basic set = temel bir dizi... measure = 1. ölçüm; 2. (burada olduğu gibi) önlem... significant = önemli, anlamlı derecede... contribution = katkı... familial = aileye ilişkin, ailesel, ailevi... (familiar = aşina, ile karıştırmayınız)

Here are some of the suggestions relating to the use of water supplies at home, some of them directed at prevention of general water pollution:

suggestions = öneriler... relating to =...ile ilgili, ilişkin... prevention = önlenmesi, engellenmesi...

"Never neglect to fix broken taps. Water dripping from defective taps causes a great loss of water."

to neglect /nig-LEKT/ = ihmal etmek (mastar veya gerund alabilir)... to fix = to repair = to mend = onarmak, tamir etmek... dripping = damlayan... To drip = damlamak... drop = damla... teardrops = gözyaşı damlaları... tap = (burada) musluk...

"You do not have to leave the tap on all along when you are brushing your teeth or having a shave. By doing so, you will economize up to two litres of water. From an open tap, 15-20 litres of water flows an hour..."

leave the tap on = musluğu açık bırakmak... all along = (burada) bütün bu iş boyunca...  to economize = tasarruf etmek... up to two litres = iki litreye ulaşan ölçülerde... to flow = akmak...

"Always opt for proper car wash facilities or if you must do it yourself use a bucket. When you wash your car using a hose, you use up to 550 litres of water."

to opt for = tercih etmek... option = tercih, seçenek, opsiyon... facilities = tesis, tesisler... bucket = kova... Çok hoş bir deyim var: He kicked the bucket. = Mortu çekti, cavlağı çekti... hose = hortum...

"Make a point of using soap powder for your laundry, rather than detergents which contain phosphate."

make a point of = özel dikkat göstermek, huy haline getirmek... soap powder = sabun tozu... laundry = çamaşır, çamaşırhane...

For noise pollution prevention the booklets offer:

"Do not presume that others will want to know what you are watching on the television or listening to on your radio!"

to presume = varsaymak, kendi kendine gelin güvey olmak... others = başkaları...

"Sound proof salons should be preferred for weddings and other special occasions."

sound proof = ses geçirmez... special occasions = özel günler... occasion = vesile, özel ve önemli, hatırlanmaya değer olay veya gün...

"Car horns should not be used unnecessarily; faulty exhaust silencers should be fixed no sooner than they develop."

horn = 1. korna; ayrıca, 2. boynuz...

* * * * *

FOREIGN NEWS
THE "ONE-TO-ONE" PEG ERA DRAWS TO A CLOSE IN ARGENTINA

"one-to-one" = Arjantin'in yıllardır uyguladıktan sonra şimdi yürürlükten kaldırdığı "1 pezo = 1 dolar" (valla kelime oyunu yapmıyorum) sabit kur politikasına verilen ad... peg = (burada) çıpa... (asıl anlamı, askı olarak kullanılan ahşap vida veya çivi)... era /İ:-ra/ =dönem, çağ... to draw to an end = sona yaklaşmak, bitmek, sona ermek... 

In the wake of the nearly 30% devaluation of the peso in Argentina, there have been remarkably few reports of price hikes, as many merchants admitted that they could not increase the prices even if they wanted to. Years of recession seem to have left Argentines drastically short for cash and in no mood for spending money on anything but essentials.

in the wake of = ardından, akabinde... remarkably = dikkate değer ölçüde... price hikes = fiat zamları... merchant = tüccar (burada daha genel anlamda hertürlü  alım satım işiyle uğraşan esnaf kastediliyor)... recession /ri-SE-şın/ = "to recede" (/ri-Sİ:D/) gerilemek, geriye gitmek fiil kökünden türemiş olan bu sözcük, ekonomide ise "durgunluk" anlamında kullanılıyor... Argentines = Arjantinliler... drastically /DRÆS-tikli/ = kökten, ağır biçimde, şiddetli derecede... short for (of) cash = parası yetmiyor, parası yok... in no mood for = havasında değil, isteksiz... anything but essentials = temel gereksinimler dışında hiçbirşey...

Nonetheless, many Argentines felt dejected as they prepared for the end of 10 years of relatively stable prices. Memories are still fresh on many minds of the kind of runaway inflation and price hikes which had followed the 1989 devaluation of their previous currency, the austral.

nonetheless = yine de... dejected /di-CEK-tid/ = üzüntülü, kendini kolu kanadı kırılmış hissediyor... relatively = nisbeten, oldukça, epeyce... stable /STEY-bl/ = istikrarlı... runaway = alıp başını giden...

Tensions remained high amid uncertainty about the inevitable erosion of purchasing power. No one could tell how long their bank deposits, frozen by a government decree last month, were likely to remain out of bounds.

remain high = yüksek olmakta devam etmek... inevitable erosion = kaçınılmaz aşınma... purchasing power = satınalma gücü... government decree = hükumet kararnamesi... out of bounds = ulaşılamaz... ("sınırların ötesinde" kavramından)...

To quell the worries of foreign investors and citizens alike, the Economy Minister Lenicov broke the news last Sunday that "one-to-one" era, as the dollar-peso exchange rate was known, is now past history. As he announced the abandonment of the ten-year-old currency peg, he added bluntly: "We are devaluing, we are in collapse, Argentina is bankrupt." A sorry epitaph for South America's second-biggest economy and the once-darling of emerging markets...

quell = yatıştırmak... foreign investors and citizens alike = gerek yabancı yatırımcılar gerekse yurttaşlar... bluntly = sözünü esirgemeksizin... bankrupt = iflas etmiş... epitaph /E-pitæf/ (DÜM-teke) = mezar taşına yazılan kitabe ve bu tarzda yazılmış mısralar... once-darling = bir zamanlar sevgilisi olan... emerging markets = gelişmekte olan pazar ve piyasalar...

* * * * *

DOMESTIC NEWS
PARLIAMENT TO INVESTIGATE THE PROBLEMS OF MEDIA SECTOR

Some 38 deputies from coalition partner parties apply to Parliament Speaker's Office to underline the problems of media sector

from Turkish Daily News Parliamentary Bureau, Ankara. (Slightly modified for linguistic purposes)

some (burada) = yaklaşık... (the) Speaker = Meclis başkanı... to underline = Altını çizmek, vurgulamak...

An investigation proposal on the media sector prepared by the Nationalist Movement Party (MHP) deputy Nazif Okumuş and signed by members of the three-way coalition government was presented to the Parliament Speaker's Office.

investigation proposal = araştırma teklifi... deputy = milletvekili...  

Increasing unemployment in the media sector, low salaries, lack of job security as well as monopolization are posing a threat to the freedom of press, the proposal said.

increasing unemployment = giderek artan işsizlik... low salaries = düşük ücretler... Genelde, biliyorsunuz, salary = maaş [genelde aylık bazda ödenir]; wages = ücret [genelde haftalık ödenir ve genelde beden işçileri içindir]... lack of job security = iş güvenliği olmaması... monopolization = tekelleşme... posing a threat to = bir tehdit oluşturuyor...

"Turkish press is facing important and serious problems that need to be solved urgently. [...] Problems that have occurred in the media sector for the last decade is the result of unfair competition and monopolization in the sector," the proposal stated.

that need to be solved urgently = acil çözülmesi gereken... in the last decade = son on yılda... unfair competition = haksız rekabet...

The proposal underlines the fact that more than 5,000 people working in the media sector have been sacked and those who still have jobs are getting poor salaries, [...] pointing out that newspaper circulations are in sharp decline and apart from the unemployment issue, the media sector also has problems regarding technology, cost and distribution. [...]

have been sacked = işten atıldılar... those who still have jobs = hala bir işi olanlar... circulation = (burada) tiraj... [Biyolojide: dolaşım... İktisatta: dolaşım, tedavül; the money in circulation...] the unemployment issue = işsizlik sorunu... distribution = dağıtım...

"There are some media bosses who are using the media organs as a tool for personal ambitions, anger and bribery. It is wrong and unfair for the state to limit the freedom of the press but it is also wrong and a crime for the media to attempt to apply pressure on the state and political life," the proposal said.

media bosses = medya patronları... personal ambitions = şahsi hırsları... bribery = rüşvet... (Buradaki sözcük seçimi ile muhtemelen "siyasi rüşvet" kastediliyor... Farklı bir anlatım şöyle olabilirdi: "a tool for personal ambitions, as well as for political revenge and intimidation"... Bu son sözcük, "korkutma, sindirme" demektir.)

* * * * *

PEOPLE AND EVENTS
GOVERNMENT AND PHARMACISTS AT ODDS

Thousands of pharmacists pulled down their shutters on two consecutive days this week in protest of the government's decision to cut their profit margin by 10 percent. People stood in long queues in front of the pharmacies that were on duty, but many came back empty-handed as only the most vital drugs were offered for sale.

pulled down their shutters = kepenklerini indirdiler... consecutive = ardarda gelen... queue [kyu:] = sıra kuyruğu... on duty = görevde, nöbetçi... 

The Ministry of Health, in an attempt to lower the sales prices, has recently reduced the pharmacists' profits over domestically produced drugs by halving their 20 percent profit margin. However, the Chamber of Pharmacists points out that, although imported drug prices went up by 135 percent due to last year's devaluation, the price of locally manufactured drugs rose by a mere 98 percent.

domestically produced drugs = yurtiçinde üretilen ilaçlar... to halve = yarıya bölmek, yarıya indirmek... the Chamber Of Pharmacists = Eczacılar Odası... mere = yalnızca, sadece...

Pharmacists seem determined to carry on their boycott. Posters hung on the windows of closed pharmacies reading: "The pharmacies are closed today in order to survive and keep (citizens) alive. They are putting up a life struggle." Pharmacists, also supported by The Turkish Doctors Union (TTB),  are demanding that the 18 percent Value Added Tax (VAT) on drugs be curbed down to 8 percent.

to carry on = sürdürmek... to survive = varlığını sürdürebilmek, ölmemek, ayakta kalmak... value added tax = katma değer vergisi... to curb = sınırlamak... to curb down = aşağı indirerek sınırlamak... (curb = kaldırım: yolu sınırlıyor)... Traffic police announcement: "Pull up by the curb, please!" = Kenara çekip durunuz, lütfen... "pull up" = aracı durdurmak. Nerden mi geliyor? Tabii ki, at arabasında dizginleri çekip durdurmaktan...

A press release from the Pharmaceutical Industry Employers Union (IEIS) noted that the government's decision puts their industry under great risk since the pharmacies' commercial activity as a whole is bound to be adversely affected.

press release = basın bildirgesi... employers union = işverenler sendikası... to be bound + mastar = kaçınılmaz olmak... to be adversely affected = olumsuz etkilenmek... (Unutmayınız, side effect = yan etki, adverse effect = ters etki... Biliyorsunuz, "effect" aslında "sonuç" demektir: cause and effect = sebep ve sonuç; ama Türkçeye çoğu zaman "etki" sözcüğü ile en iyi çeviri veriyor...

(Copyright: Pratik-İngilizce)

* * * * *

NEWBORN TRIPLETS FREEZE TO DEATH

A set of premature triplets died Monday after their mother gave birth in their unheated home in Turkland's impoverished southeast, which has been hit by sub-freezing temperatures, the Anatolia news agency reported.

triplets = üçüzler... unheated = ısıtılmamış, ısıtılmayan... impoverished = fakir düşmüş, fakirleştirilmiş... poor = fakir... poverty = fakirlik ("v" ye dikkat ediniz; "power" ile karıştırmayınız)... sub-freezing = donma noktasının altında...

Two of Adalet Siyahgöz's babies, who were born more than two months premature, died in the family's home in the town of Siverek, the agency reported. The third newborn died at a hospital, where their mother remained in a coma from malnutrition and loss of blood during childbirth.

remained in a coma = koma hali devam ediyordu... to remain = 1. geride kalmak, gitmemek; 2. olmakta devam etmek... 

"The babies' bodies had turned purple from the cold," Anatolia quoted emergency room Dr. Fatih Akkov as saying. Temperatures in the region were minus 10 C (14 F) Monday.

quote smb as saying ---- (gazetecilik dili) = falan filan dediğini bildirmek...

DİKKAT... DİKKAT... -- ***had turned purple from cold = soğuktan "morarmıştı"... Yanlıştır. Bu Türkçe'den İngilizceye bir yansıtma; İngilizce'de "turn purple" denilmez, "turn blue" denilir... Dayaktansa, bu kez de "blue and black" olur...

Authorities were investigating the father, Kocali Siyahgöz, on suspicion of mistreatment. The 63-year-old retired labourer had initially refused to take his family to the hospital citing economic problems, Anatolia said.

treat = 1. muamele etmek, davranmak; 2. tedavi etmek... treatment = 1. muamele, davranım; 2. tedavi, sağaltım... mistreatment = 1. kötü davranma; 2. yanlış tedavi... (malpractice = görevini bilerek kötüye kullanma, tıbbi etik dışına çıkma)... retired labourer = işçi emeklisi... to cite = anmak, adını anmak, zikretmek... citation = adı geçme... bilimsel makalelerin dipnotlarında adı geçme...

The government provides the poor free health care but apparently the Siyahgöz family had not applied for the service. The babies became the latest victims of harsh winter which has claimed the lives of more than two dozen people across the country.

the poor = fakirler [the + sıfat = sınıf ismi, çoğul]... free health care = ücretsiz sağlık bakımı, hizmeti... claim the lives of = canlarını almak...

Ankara - Turkish Daily News (slightly modified)

* * * * *

FOREIGN PRESS
TURKLAND PROPOSES TO LEAD FORCE IN AFGHANISTAN

WASHINGTON (AP) --The Bush administration has said that it is ready to discuss the demands to ease import tariffs and write off military debt, but has so far made no promises to Ecevit, who is wrapping up a five-day trip to the United States.

to ease /İ:Z/ = rahatlatmak, kolaylaştırmak (UYARI: Yerimiz nisbetinde verdiğimiz karşılıklar genelde "buradaki anlam" şeklinde anlaşılmalıdır. Sözlükte daha pekçok değişik karşılıklar bulunabilir)... import tariffs = ithalat vergileri, tarife... to write off = silmek... to wrap up a visit = tamamlamak, bitirmek... 

Ecevit discussed the need for increased trade between the two allies in a meeting with President Bush on Wednesday. Also Wednesday, the State Department announced the establishment of an Economic Partnership Commission to discuss how to improve trade and commercial relations.

increased trade = artmış, arttırılmış, daha fazla ticaret... the two allies = iki müttefik... partnership = ortaklık... commercial relations = ticari ilişkiler...

Ecevit said it would take time to expand bilateral trade ties and said Turkland was pleased with the Bush administration's statements that trade relations had to be brought to the same level of the strategic ties between the two NATO allies.

to expand = genişletmek... bilateral trade ties (trade relations) = ikili (iki taraflı) ticaret bağları (ilişkileri)... between the two NATO allies = iki NATO müttefiki arasında...

Economy Minister Kemal Derviş said Turkland's letter of intent would be signed Friday, but said some measures still had to be taken in Turkland before the standby agreement is approved by the IMF executive board. The IMF has already approved $19 billion worth of loans and is expected to lend another dlrs 10 billion under the upcoming agreement.

letter of intent = niyet mektubu... measures = önlemler, tedbirler (ayrıca, ölçümler)... executive board = yönetim kurulu... has already approved = bugüne değin onaylamış bulunuyor... loans = krediler, borçlar... upcoming = yakın gelecekteki, yaklaşan, önümüzdeki...

Turkland also wants to see more U.S. investment in Turkland, an issue that will be raised in Ecevit's meeting with Commerce Secretary Don Evans on Thursday.

will be raised = ortaya konacak, ortaya atılacak, masaya getirilecek... Commerce Secretary = (USA) Ticaret Bakanı...

During the visit, Turkish and U.S. officials also discussed Turkland's proposal to take over the lead of the peacekeeping force in Afghanistan later this year. Britain currently leads the force. Bush welcomed the Turkish proposal but put off a decision whether to help finance the operation.

to take over = devralmak... (to hand over = devretmek)... to put off = ertelemek (to postpone)... a decision whether to help finance the operation = operasyonu finanse etmeğe yardım edip etmeme kararı...

January 17, 2002 (slightly modified)

* * * * *

TURKLAND BIDS TO END HUNGER STRIKE

ANKARA, Turkland (AP) -- The Justice Ministry said Friday it was allowing prisoners in Turkelands maximum security prisons to socialize with other inmates for five hours a week, in an attempt to try and end a yearlong hunger strike that has claimed 45 lives.

Justice Ministry = Adalet Bakanlığı... maximum security prisons = F-tipi cezaevleri... to socialize = biraraya gelmek, dostluk kurarak ahbablık etmek... inmates = mahkumlar... that has claimed 45 lives = bugüne değin 45 canalan, cana malolan, 45 kişinin öldüğü...

The inmates are fighting transfers from large wards housing up to 100 people to one- or three-inmate cells, which they say leave them vulnerable to abusive guards. About 100 prisoners and their supporters are taking part in the strike.

wards = koğuşlar... (hastanede "servis")... to house = barındırmak... one- to three-inmate cells = 1 ila 3 mahkumlu hücreler... vulnerable /VAL-nırıbl/ -- unutmayınız, düm-teketek düzeninde... [Eğer vulne-RAB-le diyecekseniz, sizi ancak İspanya'da anlarlar!] = "maruz" anlamında, kolay yaralanabilir, saldırgan etkilere açık, yumuşak karnı olan, kendini koruyamayacak durumda olan... abusive guards = kötü muamele eden gardiyanlar... taking part in the strike = greve katılıyorlar...

The independent Human Rights Association said the strikers vowed to continue their fast, despite the new regulation, which allows prisoners to meet up in groups of 10 for up to five hours a week under strict supervision.

Human Rights Association = İnsan Hakları Derneği... under strict supervision = sıkı denetim altında...

In a similar move last year, the ministry allowed prisoners limited communal time in libraries and sports halls. The prisoners also rejected that offer and no one signed up for the activities.

limited communal time = kısıtlı ortak zaman... rejected that offer = o teklifi reddettiler... no one signed up for = kimse adını yazdırmadı...

Selahattin Esmer, an officials with the Human Rights Association, said the inmates could end the strike if they are allowed to roam freely within a limited number of cells.

to roam = (sözlük anlamı) başıboş dolaşmak, dilediğince koşuşturmak, avare gezmek... (Burada mecazi = serbest dolaşma)...

The government refuses any return to the old ward system which it says had become a virtual training camp for militants.

the old ward system = eski koğuş sistemi... a virtual training camp = aslına bakılacak olursa hemen hemen bir eğitim kampından başka birşey değil... virtually (for all practical purposes; in effect; almost; nearly) = hemen hemen, neredeyse, aslında öyle sayılabilir...

Militant leftist groups leading the strike have claimed responsibility for a number of assassinations and bombings since the 1970s.

have claimed responsibility = sorumluluğu üstlendiler...

January 19, 2002  (unmodified)

* * * * *

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE