seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

 Seviye Tespit Anasayfaya Dönüş

Bu Sayfadaki Sorulara İlişkin Açıklamalar İçin

 BURAYI TIKLAYINIZ

(Ayrı Pencere açılacaktır)

SEVİYE TESPİT SINAVI

 

TEST -- 03

 

 

LOWER INTERMEDIATE & INTERMEDIATE

 

 

Please do not hurry to click the answer button; make sure that you have studied the question thoroughly, deliberating on your own choice first! Lütfen yanıt kutucuğunu tıklamakta acele etmeyiniz; Önce, soruyu titizlikle irdeleyip, kendi yanıtınızı oluşturunuz.

 

 

seviye tespit   51   Güneş has gone downtown ............... some supplies. supplies = erzak, malzeme...

a. to get           b. so to get        c. for getting

d. for to get       e. as to get

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   52   I'm sorry, but I don't really want to do it tonight. I ............... rather leave it till tomorrow.

a. 'm          b. had         c. ' ve

d. 'd           e. can

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   53   There aren't very many people here,  ............... ?

a. are they         b. aren't they       c. are there

d. isn't it            e. there are not

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   54   Ali has a ............... vacation.

a. two-weeks         b. two week's

c. two-weeks'         d. two week

e. two-week

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   55   I ............... at seven o'clock, but ............... to be up by six.

a. get normally up / I sometimes have

b. am normally getting up / I am having sometimes

c. normally get up / I am having sometimes

d. get normally up / sometimes I have

e. normally get up / sometimes I have

seviye tespit cevap 

 

INTERMEDIATE  LEVEL

 

seviye tespit   56   I don't know how to play the guitar and ............... .

a. neither does my friend

b. my friend doesn't neither

c. neither my friend does

d. either does my friend

e. my friend either doesn't

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   57   ............... , all is not lost yet. [Herşey henüz yitirilmiş değil]

a. In spite of the fact what the generals say

b. According to me

c. Despite the fact what the generals say

d. Sometimes the time comes

e. According to the generals

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   58   Look! That's ............... over there!

a. he            b. my         c. our

d. him          e. I

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   59   It was .............. that they were talking about, wasn't it?

a. not           b. us        c. they

d. who          e. we

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   60   It was him that went out just now, ............... ?

a. isn't it       b. wasn't it       c. isn't he

d. wasn't he       e. it wasn't

seviye tespit cevap 

Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com

seviye tespit   61   The singing of the birds ............... me distant memories.

a. brings        b. are bringing       c. have brought

d. bring          e. has been brought

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   62   This is a song about a man who ............... by his wife and children.

a. have been deserted        b. were deserted

c. has been deserting         d. are deserted

e. has been deserted

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   63   We go to ............. school to study. We go to ............. work in order to earn a living. We go to ............. bed to rest and sleep.

a. -- / -- / --          b. -- / -- / the       c. the / the / the

d. the / --- / ---      e. --- / the / ---

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   64   I'd rather have ............... of these two.

a. the less expensive       b. less expensive

c. not so expensive          d. more expensive

e. the least expensive

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   65   The price they charge for many types of colour TV sets ............... finally dropping.

a. more than       b. are       c. is

d. were not         e. begin

seviye tespit cevap 

 

THE  TENSES

 

seviye tespit   66   He ............... rather unwell for several days before he died one night in his sleep.

a. had been feeling      b. used to feel

c. would have felt         d. should have felt

e. will have been feeling

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   67   ".............. you ............ my keys?" "Yes, they ............ on your desk a minute ago." (see, be)

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   68   I ............ here for two hours now, but I ............ yet. (sit, not be called up) [Türkçesi: İki sattir burada oturuyorum. Henüz çağırılmadım.]

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   69   I .............. for nearly an hour when she finally ............. . (wait, come) [Bir romanın bir sayfasında, "Göreceksiniz, o geldiğinde tam bir saattir bekliyor olmuş olacağım" tümcesine rastlamak mümkün olabilir. Ama besbellidir ki burada sizden durumu, "kişinin başından geçen bir olayı anlatması" şeklinde yorumlamanız bekleniyor]

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   70   He ............. from the university in 1985. Then, he ............. two years in the army. (graduate, spend)

seviye tespit cevap 

Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com

seviye tespit   71   They .............. together for almost a year now. (go out)

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   72   She ............... a novel for the last six months, but she ............... it yet. (write, not finish)

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   73   Don't worry. He will have saved enough money before he ............... next year. (retire)

seviye tespit cevap 

 

seviye tespit   74   Nobody ............... him for weeks. I wonder where he ............... these days. (see, hang about) ["to hang about" = (argo) "takılmak"]

seviye tespit cevap 

 

 75  --  Nobody ............... him for weeks. I wonder where he ............... all this time. (see, hang about)

seviye tespit cevap 

 

ingilizce seviye tespit son

Bu Sayfadaki Sorulara İlişkin Açıklamalar İçin

(Ayrı Pencere açılacaktır)

 BURAYI TIKLAYINIZ

ingilizce seviye tespit son

 BAŞA DÖNÜŞ

ingilizce seviye tespit 2    seviye tespit anasayfa    ingilizce seviye tespit 4

seviye tespit 1seviye tespit 2 Doç. Dr. Yalçın İzbul. Bu testte yer alan soru ve cevaplar özgün ve yayın haklarım kapsamındadır. Yazılı iznim olmaksızın, basılı veya elektronik herhangi bir ortamda veya internet yoluyla yayınlanamaz. Yapılacak kısa alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.