bilim kurgu

UZAY & UZAYLILAR

KURGUBİLİM ÜSTÜNE - V

UFO & YARATIK

Görsel efektler eşliğinde okumak isterseniz, burayı tıklayınız.

 

UZAY EVREN KURGU

 

GÖKADA'DA BEŞ YÜZ OTUZ BİN UYGARLIK !

 

Çağımızın önde gelen bilim yazarlarından Isaac Asimov,(05) Extraterrestrial Civilizations -- Dünya Dışı Uygarlıklar -- (Cep kitapları, 1983) başlığını taşıyan kitabında, radyo-astronomiden biyokimyaya uzanan geniş bilgi birikiminden yararlanarak, uzayda başka uygarlıklar olup olmadığı, varsa bugüne değin neden karşılaşmamış olduğumuz sorularına cevap aramıştır. (NOT: Ünlü Drake Denklemi'ni -- 1961 -- temel alarak: N = N* fp ne fl fi fc fL)

Asimov'un olasılık hesaplarına dayandırdığı tezinde, hayal gücünü dizginlendiğine ve sayılamalardan yana muhafazakâr bir çizgi benimsendiğine özellikle dikkat çekmek isterim.

Asimov'a göre, bizim anladığımız anlamda yaşamın ve teknolojik bir uygarlığın gerekli ve yeterli önkoşulları arasında şunlar yer alır: Bir yıldıza ne çok yakın nede çok uzak konumda bir gezegenin varlığı,(06) su, hava, organik bileşikler... Ayrıca, salt biyolojik yaşam ötesinde, teknolojik bir uygarlığın da oluşabilmesi için, denizlerden başka karaların da yer alması...

Samanyolu gökadamızda 280 milyar dolayında gezegen sisteminin varlığı hesaplanmaktadır. Oysa yukarıda aradığımız koşullan karşılayan ve şu anda üzerinde teknolojik bir uygarlığın yaşamını sürdürdüğü gezegen sayısının beş yüz otuz bini geçmediği çıkarsanabilir.

Samanyolu gökadamızın boyutları düşünüldüğünde, bu uygarlıklar arasındaki ortalama uzaklık, 630 ışık-yılı dolayında olmalıdır. Bu uzaklık ortalaması ise, uzayın başka uygarlıkları ile bugüne değin neden karşılaşmadığımızı ya da neden iletişim kuramadığımızı pek güzel açıklamaktadır...

Asimov'un kitabında ayrıntılarıyla irdelenen bu durumu, burada ana başlıklar altında özetlemeye çalışacağım.

01: Gökadamızdaki yıldız sayısı: 300 milyar.

02: Gökadamızdaki gezegen sistemlerinin sayısı: 280 milyar.

03: Gökadamızda bizim Güneşimize benzer özellikler taşıyan yıldızlar çevresinde oluşmuş gezegen sistemleri sayısı: 75 milyar.

04: Gökadamızda, bizim Güneşimize benzer, çevresinde yararlı ekosfer halkası olan yıldız sayısı: 52 milyar.

05: Gökadamızda, bizim Güneşimize benzer, çevresinde yararlı ekosfer halkası olan, 1inci nüfus 2inci kuşaktan yıldız sayısı: 5 milyar 200 milyon.

UZAY EVREN KURGU

Hesaplamağa devam edeceğiz; ancak bu noktada bir açıklama gerekiyor: Gökadanın merkez yörelerinde kümeleşmiş olan yıldızlar, 2inci nüfus yıldızlar olarak niteleniyor. Bunlar, bildiğimiz yaşam türü için gerekli karbon, oksijen, azot ve sülfür elementlerine ancak önemsiz ölçülerde rastlanabilen oluşum özellikleri taşıyorlar. Ayrıca, kozmik radyasyon düzeyinin de yaşam koşulları için elverişli olmadığını buna ekleyebiliriz.

Birinci nüfusu oluşturan yıldızlar ise, gökadanın çevre yörelerinde yer almaktadır. Bunlar arasında da, yalnızca ikinci kuşaktan olanlann, yani birinci kuşağın süpernova artıklanndan oluşmuş yıldızlann çevrelerinde yer alan gezegen sistemlerinin, yaşamın oluşması için gerekli önkoşullan taşıdığı düşünülmektedir.

Yalnızca 5 milyar yaşında olan bizim Güneşimiz, evrenin yaşı en az 15 milyar dolayında iken oluşmuş böyle bir ikinci kuşak yıldızıdır. Güneş sistemi oluştuğunda, birinci kuşaktan yüz milyonlarca yıldız yaşam döngülerini tamamlayarak yerlerini başka yıldızlara bırakmış bulunuyordu.

UZAY EVREN KURGU

06: Gökadamızda, bizim Güneşimize benzer, çevresinde yararlı ekosfer halkası bulunan ve bu halka içinde bir gezegen yer alan, 1. nüfus, 2. kuşak yıldız sayısı: 2 milyar 600 milyon.

07: Gökadamızda, bizim Güneşimize benzer, çevresinde yararlı ekosfer halkası bulunan ve bu halka içinde Dünyamıza benzeyen bir gezegen yeralan, 1. nüfus, 2. kuşak yıldız sayısı: 1 milyar 300 milyon.

08: Gökadamızda, üzerinde yaşamın oluşabileceği gezegen sayısı: 650 milyon.

09: Gökadamızda, üzerinde yaşamın oluşmuş bulunduğu gezegen sayısı: 600 milyon.

10: Gökadamızda, üzerinde çokhücreli yaşamın oluşmuş bulunduğu gezegen sayısı: 433 milyon.

11: Gökadamızda, üzerinde denizlerin yanısıra karalarda da yaşamın evrim geçirdiği gezegen sayısı: 416 milyon.

12: Gökadamızda, üzerinde teknolojik bir uygarlığın gelişmiş olduğu gezegen sayısı: 390 milyon.

13: Gökadamızda, üzerinde şu anda teknolojik bir uygarlığın varlığını sürdürmekte olduğu gezegen sayısı: 530 000 (beş yüz otuz bin).

UZAY EVREN KURGU

Bu son çıkarsama, teknolojik uygarlıkların varlıklarını sürdürmekte ne denli küçük bir yaşama şansına sahip olduklarını çarpıcı biçimde sergilemektedir. Günümüzün çevre sorunlannı, nükleer savaş tehlikesini ve uluslararası ilişkilerin güvensizliğini düşünecek olursak, bunun neden böyle olduğunu daha iyi anlarız.

Öteki biyolojik türlere göre kültür ve uygarlık yaratımının dayanağı olan meraklı, gezginci, ilerlemeci ve saldırgan ruh yapısı, ne yazık ki uyarlanma başarısının temelinde kendi felâketinin tohumlarını da taşıyor...

UZAY EVREN KURGU

Bu sayılamalardan anlaşılacağı gibi, gökadada yaşayan teknolojik uygarlıklann birbirleriyle kapı komşusu olmalan olasılığı çok zayıftır. Gökadanın, bu uygarlıkların gelişmiş olabileceği düşünülen çevre yörelerinde, kendi aralarında ikili ya da üçlü sistemler oluşturanlar dışındaki yıldızlar arası ortalama uzaklık 7.6 ışık-yılıdır. Genel yıldız nüfusunu, üzerinde teknolojik bir uygarlığın varlığını sürdürmekte olduğu varsayılan yıldız sayısına oranladığımızda, yaklaşık beş yüz yetmiş binde/bir gibi bir sayı buluruz.

Daha önce bulguladığımız 7.6 sayısını, 570.000'in karekökü ile çarptığımızda, uzayda iki teknolojik uygarlığı birbirinden ayıran ortalama uzaklığı -- 630 ışık-yılı dolayında -- hesaplamış oluruz.

Başka bir deyişle, bu yıl Dünyadan bize en yakın teknolojik uygarlığa yönelteceğimiz mesajın cevabı -- eğer mesajımızı alır almaz cevap gönderecek olurlarsa -- ancak 1260 dünya yılı sonra bize ulaşabilecektir!

Yada, ışık hızıyla giden bir uzay gemisi (hızlanma ve yavaşlama sorunlan ile, görelilik kuramının eşitlediği madde-enerji dönüşümü sorununun üstesinden gelindiğini varsayalım) gidiş-geliş yolculuğunu yine 1260 yılda tamamlayabilecektir!

Sözkonusu zaman/uzam sayılamaları, insan ömrü cinsinden irdelemenin anlamsız olduğu besbellidir...

Kaldı ki, asıl sorunlar, bu uzay ırkları ile karşılaştığımız andan başlayarak, iletişim ve anlaşma güçlüklerinden kaynaklanacaktır.

--------------------------------------------------------

(05) Üzülerek kaydetmeliyim ki, Asimov'u 1992'de, 72 yaşında kaybettik. Arkasında 500 dolayında kitap bırakan bu bilim erinin, yaşasaydı, bilimin kitlelere yayılmasında daha nice hizmetleri olacağından eminim. Kaderin cilvesine bakınız ki, ölüm nedeni, geçirdiği kalb by-pass ameliyatı sırasında kendisine verilen kandaki HIV enfeksiyonuna bağlı kalb ve böbrek yetmezliğinden oldu... [Adının okunuşuna dikkat ediniz: Isaac Asimov /ay-zik a-zimov/... Rus olan babasının, Amerika'ya göçtüklerinde, İngilizce alfabeden yanlışlıkla "z" yerine "s" harfini seçmiş olduğu anlaşılıyor!]

(06) Bu konum, "ecosphere" = "yaşamküre"  kavramını tanımlamaktadır.

 

UZAY KURGU 04ss     ANASAYFA     UZAY KURGU 06ss

 

 
 

Kurgubilim Öyküleri  --  Evren & Uzay  --  Uzay Görüntüleri  --  Başka Dünyalar  --  Uzaylı Resim ve Grafikleri !!  --  Karikatür  --  Midi --  Roswell  --  Alan 51 & 52  --  Dost Siteler  -- Bilimsel Uzay Siteleri

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız